Kosár

A rendelet miértje, hatálya Kb. 10 napja írtam arról, hogy december 4-én megjelenhet az új Kormányrendelet – a Kormányrendelet a szabályozás hierarchiájában a legmagasabbak közé tartozik – a közúti fuvarozás és saját számlás szállítás témakörében, ami több ponton is változást fog jelenteni.

Amit vártunk, megtörtént. December 7-én megjent, és 8-ától hatályba is lépett az új rendelet, Orbán Viktor Miniszterelnök sk. aláírásával. Már a Magyar Közlönyben is olvasható.

Bár a rendelet december 8-tól hatályos (tehát, nagyon jó, ha tisztában vagy vele!!!), szerencsére egy pontja csak a jövő évben, azaz 2012. december 4-ével érvényes csak (a 7,5 tonna feletti saját számlás szállításra vonatkozó engedély kérelemmel kapcsolatos pont).

Nagyjából-egészében sikerült elolvasni a teljes jogszabályt, és néhány dolog már most látszik, ami eltérés az előzőektől. És noha a pontosabb jogértelmezés még várat magára, hiszen alaposan körbe kell járni minden pontját, és majd a gyakorlati alkalmazás később fog megtörténni, és a tapasztalatok ezután jönnek majd, ugyanakkor talán téged is érdekelhet, mik is ezek a főbb pontok.

Ha nem érdekel, zárd be az ablakot, de ha igen, akkor olvass tovább!

Az új Kormányrendelet neve:

A Kormány 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról (Megjelent: M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 146. szám, letölthető innen)

A rendelet több ponton is változást jelent, ezek közül néhány:

 1. Szigorítja a “jó hírnevet”, ami bár eddig is feltétel volt, most ezt jóval keményebben fogják érvényesíteni – így vissza is vonhatják az engedélyedet.
 2. Magyarországon kívüli fuvarozás feltételeinek szigorodása. Új engedélyek, illetve új fogalmak jelentek meg (pl. közúti árutovábbítási engedély kötelező a 3,5 tonna feletti áruszállítással kapcsolatban fuvarozás esetén, illetve 7,5 tonnát meghaladó saját számlás szállítás esetén kötelező a közúti áruszállítási igazolvány igénylése a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól, vagy saját számlás autóbuszos szállításhoz közúti személyszállítási igazolvány szükséges, stb.).
 3. Személyszállítás esetén újra kötelező az Utaslista.
 4. Jelentős módosítások a 88/89-es rendeletben, melyben sok pont hatályát veszti, és ez a rendelet veszi át.
 5. Bírság jár a hiányzó Utaslistáért
 6. A pihenőidők és/vagy vezetési idők megszegéséért felfüggeszthetik vagy visszavonhatják a fuvarozói engedélyt, ugyanígy az engedély nélküli fuvarozásért is – legalább 2 évre, de legfeljebb 5 évre!

 

 


 

De előtte még egy másik rendelet, mely ugyanazon a napon lépett életbe

Ugyanezen a napon lett kihirdetve és december 8-tól hatályba lépett egy másik rendelet is a fuvarozás, szállítás területén, ami – mivel az új Korm. rendelet tartalmazza és szabályozza – hatályon kívül helyez néhány pontot, és az új Korm. rendeletben leírtak szerint kell alkalmazni, ezért mindenképpen érdemes tudni róla. Mivel egy rövid rendeletről van szó, ezért ezt egy az egyben közreadom.

 

A nemzeti fejlesztési miniszter 70/2011. (XII. 7.) NFM rendelete egyes közúti közlekedési szolgáltatásokkal összefüggő rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 1. és 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §   Hatályát veszti

a) a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeirõl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet,
b) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet, valamint
c) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet.

2. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §   Ez a rendelet – a közúti árutovábbítási, saját számlás áruszállítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységrõl szóló kormányrendelettel együtt – 

a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint 
c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

 

 


 

A 7,5 tonna feletti saját számlás szállítás engedélyköteles lesz ezután!

A rendelet miértje, hatálya

Az új rendelet VI. Fejezete, melynek címe A SAJÁT SZÁMLÁS
KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS AZ AUTÓBUSSZAL VÉGZETT SAJÁT SZÁMLÁS
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS leírja, hogy (többek között, néhány pont):

29. §  A
7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel
saját számlás közúti áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal
végezhető.

30. §  Autóbusszal
saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal
végezhető.

31. §  (1) A
közúti áruszállítási igazolványt és a közúti személyszállítási
igazolványt (a továbbiakban együtt: igazolvány) – járművenként két
példányban, kérelemre – a közlekedési hatóság adja ki.

(4) Az igazolványt a közlekedési
hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre
adja ki, az üzemeltető nevére és a jármű rendszámára szólóan, kettő
példányban. Az igazolvány egyik példányát az üzemeltető székhelyén kell
őrizni, a másik példányt – a szállítási tevékenység közben– a járművön
kell tartani.

32. §  (1) A
közlekedési hatóság a közúti áruszállítási igazolványt, illetve a
közúti személyszállítási igazolványt – ha a tevékenység végzésére
jogosult több igazolvánnyal rendelkezik, az összes igazolványt –
legalább kettő évre,
legfeljebb öt évre
visszavonja, ha a tevékenységet
végző

(a) súlyosan és ismételten
megsérti a járművek műszaki és biztonsági követelményeire, vagy a
járművezetők személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket, vagy
(b) közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet végez, anélkül, hogy
erre jogosult lenne.

(2) Az üzemeltető az igazolvány
visszavonásának idõtartama alatt újabb igazolványt nem kaphat.


A saját számlás szállítás esetén eddig nem volt kötelező semmilyen igazolvány, csak a saját számlás jelleget kellett igazolni. 7,5 tonna alatt ez most is így van, de az új Kormányrendelet a 7,5 tonna feletti járművek esetén – lényegében – előírja ezen igazolvány megfelelő példányban történő kiváltását a közlekedési hatóságnál, valamint ennek használatát.

Szerencsére a rendelet ezen pontja csak 2012. december 4-től lép hatályba, így lényegében mindenkinek nagyjából 1 éve van arra, hogy ezt megcsinálja.

 

 


 

Újra kötelező az Utaslista személyszállítás esetén

A probléma a szigorítással van

Nyilvánvalóan ennél sokkal több minden olvasható a
rendeletben, de ez az egy pont egy olyan változás, amit a
személyszállístásban dolgozóknak nagyon is érdemes tudniuk.

Ezt pedig a rendelet II. Fejezet 22. §-ának (8) bekezdése
tartalmazza, miszerint:

(8) A
Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet
által végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításnál,
valamint különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról
utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi.

Az Utaslista hiánya 50 ezer forintos bírságot von maga után.

Természetesen a fuvarlevél és az autóbusz-menetlevél szigorú
számadású nyomtatványnak minősül és eseményszerűen kell vezetni.
Továbbá, a felhasznált vagy rontott fuvarlevelet, illetve
autóbusz-menetlevelet sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra
vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni.

 

 


 

Több dolog is változik az 1988/89-es MT-rendeletben, valamint
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló rendeletben


Ezeket a pontokat nem írom le, részletesen a jogszabály IX: Fejezetének
39-es és 40-es §-a írja le.

 

 


 

A vezetési és pihenőidők megszegéséért felfüggeszthetik vagy
visszavonhatják a vállalkozás engedélyét!

A vezetési és pihenőidők megszegéséért felfüggeszthetik vagy visszavonhatják a vállalkozás engedélyét!Korábban is érvényes volt, de nem igazán alkalmazták, eltekintve egy-két kivételtől, viszont ez a rendelet jobban kiemeli ezt a pontot.

Ennek a paragrafusnak a lényege, hogy ha nem tartod be a vezetési időket, pihenőidőket, akkor annak mértékben, hogy ez a megszegés milyen súlyos, pár hónapig vagy pár évig búcsút inthetsz a fuvarozásnak! Jó, ha teljesen tisztában vagy ezzel, ezért teljes egészében idézem is a jogszabály idevonatkozó részét. 

17. §

(1) A
közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt az 1071/2009/EK rendelet
13. cikkében foglalt
esetekben,
továbbá a (2) – (4) bekezdésekben meghatározott esetekben korlátozza,
felfüggeszti,
illetve
a tevékenységi engedélyt (az engedélykivonatokkal együtt) visszavonja.

(2) A
közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet által üzemeltethető járművek
számát – az érintett
engedélykivonatok
bevonása mellett – arányosan korlátozza, ha a gazdálkodó szervezetnél a

pénzügyi követelmények
már nem minden jármű tekintetében teljesülnek.

(3) A
közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezetnek a tevékenységi engedélyét
(az
engedélykivonatokkal
együtt) legalább három hónapra, de legfeljebb egy évre felfüggesztheti
– az
1071/2009/EK
rendelet IV. mellékletében, valamint a (4) bekezdésben foglalt
esetekben visszavonja

ha a gazdálkodó szervezet

a) az engedélyben foglaltaktól
eltérő tevékenységet végez, illetve
b) a járművezető személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére, a
teherjármű illetve az
autóbusz
műszaki, biztonsági, környezetvédelmi vagy egyéb követelményeire, a
szállítás
feltételeire,
az árutovábbítási illetve személyszállítási közösségi engedély hiteles

másolatainak, az
ellenőrzési okmányoknak a használatára vagy az adatszolgáltatási

kötelezettségre
vonatkozó előírásokat megsérti.

(4) A
közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet tevékenységi engedélyét (az
engedélykivonatokkal
együtt)
visszavonja

a) az 1071/2009/EK rendelet IV.
mellékletében megjelölt bármely jogsértés elkövetése
esetén,
b) ha az engedély kiadásához valótlan adatokat szolgáltattak,

c) ha a gazdálkodó
szervezet nemzetközi forgalomban ismétlődően jogosulatlan
tevékenységet végez,
d) ha a gazdálkodó
szervezet súlyosan és ismételten megsérti a járművezető személyi

feltételeire, vezetési
és pihenőidejére vonatkozó szakmai előírásokat,

e) ha a gazdálkodó
szervezet kabotázs esetén súlyosan és ismételten megsérti a fogadó
tagállam rendelkezéseit, és
ezért külföldi hatóság a nemzetközi forgalomból való kitiltását

kezdeményezi,
f) ha a gazdálkodó
szervezet az engedélyezett tevékenységet tartósan – legalább 6 hónapon

át – nem gyakorolja,
anélkül, hogy a szüneteltetést a közlekedési hatóságnak megfelelő

indokkal bejelentette
volna,

g) ha a gazdálkodó
szervezet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban:
MKIK) megállapítása szerint a
piaci magatartás-normákat megsérti, illetve

h) ha a gazdálkodó
szervezet ismételten olyan személyszállítási tevékenységet végez,

amelyre az engedélye nem
jogosítja.

(5) Az eljáró közlekedési hatóság a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási
tevékenységet
is
érintő felfüggesztő vagy visszavonó határozatát tájékoztatás céljából –
a szakmai irányító
közlekedési
hatóság útján – megküldi a közlekedésért felelős miniszternek, valamint
az érintett
gazdálkodó
szervezetnél az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetnek, továbbá
helyi
közlekedést
érintő esetben az illetékes önkormányzatnak is.

 

 


 

Vagyis, december 7-től elmondható, hogy:

 1. Még több dologra kell odafigyelned, mint eddig.
 2. A vezetési idők és pihenőidők megfelelő ismerete és betartása, valamint ennek megfelelő értelmezése és adaptálása bármilyen típusú vállalkozás estén kiemelt fontosságú lesz, mivel
 3. nem csak pénzbírság lesz kiszabható, hiszen a “bírságrendelet” továbbra is érvényben van, hanem még a fuvarozói tevékenységedet is felfüggeszthetik vagy visszavonhatják, akár évekre!

Tehát, az eddig sem épp rózsás helyzet csak tovább keményedik. Természetesen, még nekünk is jobban át kell rágnunk magunkat az új rendeleten, és ahogy információink lesznek a rendelet alkalmazásával kapcsolatban (akár negatív élmény, akár pozitív), olvasóimat tájékoztatom erről.

Ugyanakkor tényleg szeretném kihangsúlyozni, hogy naponta találkozunk több százezres bírságokkal (pénteken egy 800 ezres, ma sajnos egy 400 ezressel, amit talán még lehet kezelni), amelyek 99%-át egy kis ismerettel elkerülhették volna. Fogalmam sincs, hogy miből fizetik ki ezeket!

Próbálunk segíteni továbbra is, de az az igazság, hogy ez leginkább rajtad
múlik. Itt vannak azok az anyagok, amik jelentősen segíthetnek neked abban, hogy NE kapj bírságokat vagy megelőzd ezeket vagy mérsékeld őket. Mi annál többet nem nagyon tehetünk, mint hogy biztosítjuk ezeket számodra.

A többi rajtad áll…

 

 


 

Az ellenőrök csak azokat tudják megbüntetni, akik felkészületlenek, figyelmetlenek és nem tanulnak. NEKIK fellebbezniük sem érdemes. TE más vagy.

 

2012-re bebiztosítom magam az AETR-el kapcsolatban!Ma már egyszerűen NEM teheted meg, hogy nem tanulsz. Nem teheted meg, hogy nem vagy képzett. Új szelek fújnak. Komoly változásra van szükséged az AETR megértésében, vállalkozásként és sofőrként egyaránt – különben a 2012-es éved sokkal keményebb lehet! Eddig elvoltál így, de most valami teljesen újra van szükség! Még akkor sincs egyszerű dolgod, ha mindent tudsz és igyekszel betartani, hát még, ha bizonytalan, felkészületlen vagy!

Mottó: Csak az oroszlánnak van jó esélyre a hosszú távú túlélésre, de még neki is kemény dolga van!

Ezért hát nézd meg, mit hoztunk neked össze! EZEK azok a dolgok, amik alapvető változást jelentenek céged és sofőrjeid AETR képzésében és ismeretében. Figyelem! Az alábbiak NEM játékok! Rengeteget dolgoztunk vele, hogy igazán a hasznodra legyenek.

Interjú Dankó László és Kecskés Imre egykori NKH-ellenőrökkel

Dankó László és Kecskés Imre interjú

Ez a DVD közel 5 órányi videóra vett interjút taralmaz, amit Dankó Lászlóval és Kecskés Imrével készítettem. Részletekért kattints ide!

Ezt a DVD-t önmagában eddig nem lehetett megvásárolni! Ez az egyetlen lehetőség, hogy megszerezd magadnak – az év végi akció keretében. 

Ára: 2.300,- Ft + Áfa (+ postaköltség vagy utánvételi díj)


AETR-vizsga (csak a 6,5 órás szemináriumi DVD-vel együtt rendelhető)

Oktatás Minősített sofőr vizsgaigazolvány

Ha megvetted a 6,5 órás szemináriumi DVD-t, akkor egy 60 kérdéses vizsgatesztet irhatsz, illetve irathatsz minden sofőröddel (kb. 30-45 perc), melyet Dankó László, volt NKH-s ellenőrrel állítottunk össze (ő lektorálta). 80%-os “vizsga” esetén (48 helyes válasz) az adott személynek kiállítjuk a minősítési tanúsító kártyát, mely igazolja, hogy nem csak oktatásban részesült, de sikeresen vizsgázott is az AETR-előírásokból, amit az ellenőrzéseken megmutathat az ellenőrnek! Ha emellett még tényleg be is tartja a dolgokat – ami már csak rajta múlik -, akkor ez igazán ékes bizonyítéka annak, hogy ő aztán TÉNYLEG odafigyel a dolgokra és komolyan gondolja a szabályok betartását! Az esetek többségében ez nagyon jó pont az ellenőrök szemében.

Ára: 1.500,- Ft + Áfa/fő


280 kérdéses Teszt CD (NEM vizsga teszt)

Nagy AETR Tesztgyűjtemény

280 kérdés – 280 válasz az AETR-rel kapcsolatban. Tavaly szeptemberben állítottuk össze Dankó Lászlóval ezt a tesztgyűjteményt. Két részből áll: egy 177 kérdéses részből, melyet pdf-ben nyomtathatsz ki, és belépve a netre megnézheted a válaszokat, valamint egy 103 kérdéses részből (Dankó László vizsgakérdései), melyeket Power Pointos formában válaszolhatsz meg (a válaszokat egyből látod).  Részletekért kattints ide!

Ne keverd össze a vizsgával! Ezeknek a kérdéseknek a kényege az, hogy begyakoroltassa a dolgokat. 

Ára: 2.200,- Ft + Áfa (+ postaköltség vagy utánvételi díj)


A Válaszok DVD

A Válaszok

Egy 210 kérdéses DVD, mely megválaszol RENGETEG felmerülő kérdést. Ez egy olyan DVD, melyeknél a kérdések felét ezelőtt egy évvel még nem igazán tudtuk volna megválaszolni. Ezeket a kérdéseket ti tettétek fel. Én konzultáltam szakértőtársaimmal és ennek révén megválaszoltam ezeket. Szinte önálló oktatóanyaggá vált ezáltal. Részletekért kattints ide!

Ára: 2.700,- Ft + Áfa (+
postaköltség vagy utánvételi díj)


A tatabányai előadás CD-n!

A tatabányai előadás

Felvettük a 2011. márciusi, tatabányai szeminárium első 4 óráját – ami minden fontos információt tartalmaz a járművezetők részére – és megjelentettük egy CD-n. Ebben az összes ott elhangzott kérdés és válasz benne van. Részletekért kattints ide!

Ára: 1.900,- Ft + Áfa (+ postaköltség vagy utánvételi díj)


A teljes előadás átirata színes, nyomtatott, spirálozott formában + szegedi szeminárium előadás CD (Kecskés Imre)!

Ha megvan a Szemináriumi DVD-d vagy a Professzionális Oktatócsomagod, vagy voltál szemináriumon vagy céges oktatáson, akkor MINDENKÉPP szerezd meg! Ha ezek egyike sincs meg neked, akkor az átirattal együtt ezek valamelyikét is meg kell rendelned.

AETR szeminárium átirat

A korábban megtartott szemináriumokon rendszeres “probléma” volt, illetve a résztvevők gyakran kérdezték, hogy “lehet-e kapni valami átiratot, jegyzetet a tanultakhoz?” Mivel sajnos, akkor még nem állt rendelkezésünkre ilyen anyag, ezért utólag pótoltuk, elkészítettük ezt, és… a régi résztvevők és Szemináriumi DVD-vásárlók rengeteget vettek belőle. CSAK azok vásárolhatják meg, akik céges oktatást vagy szemináriumi DVD-t és/vagy Professzionális Oktatócsomagot vettek vagy szemináriumon voltak! Ha ezek valamelyikével NEM rendelkezel, akkor az átirat NEM rendelhető!

(Tipp: csak ajánlani tudom egyébként a megvásárlását, mert egy írott anyag mindig kéznél van és jól jön, plusz megkapod hozzá az ajándék CD-t.) Részletekért kattints ide!

Ára: 3.900,- Ft + Áfa (+ postaköltség vagy utánvételi díj)


AETR alapok Oktatócsomag

AETR alapok Oktatócsomag

Ez egy 8 részes, komplett, közel 3 órás oktatófilm 1 DVD-n, melyben a járművezető oktatást ÉN végzem el helyetted: te csak levetíted a filmből rájuk vonatkozó, közel 2 órás részt a sofőröknek, és a film megtanítja nekik azokat a dolgokat – méghozzá egyszerűen és könnyen érthetően -, amit ismerniük kell ahhoz, hogy MEGFELELJENEK az 561/2006-os EK rendeleteknek, és ezzel elkerülhessék a büntetéseket. Így megismerik azt, hogy mit jelenenek mindezek a való életben. Részletekért kattints ide!

Az eredeti oktatócsomag rengeteg bónusszal!

Ára: 9.500,- Ft + Áfa (+ postaköltség vagy utánvételi díj)


AETR Mesterkurzus – szemináriumi 6,5 órás DVD sorozat 4 DVD-n!

AETR Mesterkurzus DVD sorozat

Az AETR Mesterkurzus szeminárium 2011. január 15-én volt. A teljes szemináriumot kamerára vettük, az összes hozzászólással, kérdéssel, válasszal, megjegyzéssel, észrevétellel együtt, és több, mint három hétig dolgoztunk rajta, mire összehoztuk ezt a 6,5 órás “mesterművet”, hogy pontosan olyan legyen, mint amilyenre Neked is szükséged van. Ez az egyetlen videóra rögzített előadásunk. A saját számlás szállításról és a mentességről itt beszélünk részletesen. Kapsz hozzá bónuszként egy sok rövid videóból álló DVD-t is, ami pl. a terítő járatosoknak (de NEM csak nekik!) szolgál nagyon hasznos információkkal a munkaidőt illetően. Ezt ajánljuk! Részletekért kattints ide!

Ára: 10.700,- Ft + Áfa (+ postaköltség vagy utánvételi díj)


Teljes AETR csomag (az AETR alap Oktatócsomag nélkül)

Abban az esetben, ha még nem rendelkezel az anyagokkal, vagy csak nagyon kevés van meg belőlük, és még több pénzt szeretnél megtakarítani, akkor rendeld meg egyben a teljes csomagot. Azonban szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a Teljes csomag nem tartalmazza az AETR alapok Oktatócsomagot, de ezen kívül MINDEN MÁST (Szemináriumi DVD-ket és az összes többi, fent felsorolt anyagot, DVD-t, CD-t, videót, + az átiratot, interjúkat, stb.).

A teljes csomag ára: 21.200,- Ft + Áfa (+ postaköltség vagy utánvételi díj)

Teljes AETR csomag az AETR alap Oktatócsomag nélkül


2012-ben ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS kezdődik, mert bebiztosítod magad az AETR-rel kapcsolatban! Hagyj fel a régi szokásokkal, a toldozgatással, foldozgatással, és helyezd teljesen más alapokra a cégedet az AETR témakörében! Az ellenőrök csak azokat tudják megbüntetni, akik felkészületlenek, figyelmetlenek és nem tanulnak.


“Engem NEM fognak megbüntetni, mert felkészült leszek…”

Az alábbiakban látod a fenti termékek megrendelőjét. Egyszerűen csak pipáld be azt, amelyikre szükséged van! Több tételt is bepipálhatsz, és egy-egy tételből több darabot is rendelhetsz.

Kérlek, hogy a megrendelésedet csak akkor add le, ha komolyan is gondolod a vásárlást! Az utánvétes termékeknél, de a sima postaköltségnél is sokba kerül az a postadíj, amit nekem kell fizetnem esetleg feleslegesen. Remélem, ezt megérted!

(A megrendelésnél nem tudjuk megmondani, mennyi lesz a postaköltség vagy az utánvételi díj, mert ez érthetően attól függ, mit és milyen összegben rendeltél + a súlytól.)

Az árak forintban értendők.

Az alábbi megrendelő űrlap csak a termékek megrendelésére szolgál. A céges oktatás, a szeminárium vagy a tachográf kiértékelések megrendelése email-en keresztül történik. Tégy meg mindent azért, hogy amennyire csak lehet, legyél teljesen biztonságban! Ezekkel az több száz esetben bizonyított termékekkel igyekszünk segíteni neked ebben. És maradj velünk jövőre is, mert nagyon sok hasznos dologban lesz részed!

Indulj tiszta lappal jövőre!

 

“Engem NEM fognak megbüntetni, mert felkészült leszek…” megrendelő űrlap

 


[inline]

Ügyintéző adatai:
Neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:

Postázási cím:
Vevő neve:
Irányítószám:
Város:
Utca/házszám:

Teljes AETR fegyverarzenál - egy preciziós védelmi rendszer
Számlázási cím:

ugyanaz, mint a postázási cím

Neve:
Irányítószám:
Város:
Utca/házszám:

Fizetés módja:


 

Kérem Termék neve Ára Áfa Darab Bruttó ár
  2 300 Ft 27%
0
  2 200 Ft 27%
0
  1 500 Ft 27%
0
  2 700 Ft 27%
0
  1 900 Ft 27%
0
  3 900 Ft 27%
0
  9 500 Ft 27%
0
  10 700 Ft 27%
0
  21 200 Ft 27%
0
 
 Összesen:

0[script]
counting(240);
counting(241);
counting(242);
counting(243);
counting(244);
counting(202);
counting(245);
counting(246);
counting(247);
[/script]
[/inline]

 

 

Üdvözlettel:

Kuzma Ferenc
AETR szakértő
info@aetr.hu
+36-70/391-2885

 


 

Szólj hozzá Te is a témához! Figyelem! Hozzászólásod akkor jelenik meg, amikor azt az adminisztrátor elfogadta! A hozzászóláshoz NEM szükséges regisztráció. Kattints ide a hozzászóláshoz!

Házi szabályok a blog működéséhez:
Ez a blog egy mikro közösség a fuvarozók részére, ahol más szabályok érvényesek, mint a blogok többségén. Itt valós emberek folytatnak értelmes beszélgetést, egymást tiszteletben tartva. Ha ezt te is értékeled, akkor örülök, hogy itt vagy! Ha ezt nem értékeled, akkor menj a blog.hu-ra.
 1. Itt csak teljes, valós névvel szólhatsz hozzá.
 2. Légy kedves és segítőkész.
 3. Ha vitába szállsz, kérlek, hogy a témát támadd, ne az embert, aki a hozzászólást vagy a bejegyzést írta!
Elfogadom a szabályokat, hozzászólok a témához

2 hozzászólás

Rácz János · 2012.01.11. - 14:33

Kedves kolléga! Egyetértek veled ebben a dologban,megválaszolom neked fuvarozó stílusban. Majd,ha nem kmdíjért gurulsz,mint magyar sofőr;átlag 2000euro lesz a megérdemelt munkabéred,és nem a diesel megtakaritásból fizetik ki!Egyszerübben mondva:MAJD,HA FAGY!vagy a rendőrők sört osztogatnak az autópályákon!

Lukács Zsolt · 2011.12.20. - 18:06

Üdvözlet!
Érdekelne,hogy a Vasárnap esti fuvarba indításoknak mikor lesz vége?
Talán ez az egyik legfontosabb kérdés,miért nincs végre egy törvény,amely megszabja a hétfő reggel 4 óra utáni indulást,mivel a legbutább dolog este kiengedni az utakra több ezer hulla fáradt sofőrt 40 tonnás autókkal! Ezt egész Európában kötelezővé kéne tenni,mivel egész nap fenn van a sofőr,mert ugyebár parancsra nem lehet aludni,nem gépek vagyunk,estére mire már lassan alváshoz kéne készülődni,akkor kell a jogszabály adta butaság és a főnökök értelmetlen hajtása (hazardírozása) miatt elindulni és kockáztatni saját és a más közlekedők életét!!!! A másik,hogy semmilyen más munkahelyen nem kezdődik el a hét Vasárnap este! Ez sokkal fontosabb kérdés lenne,mint az egy -két perces túl vezetés!!!!

Vélemény, hozzászólás?

Avatar placeholder

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .