Általános Szerződési Feltételek

Vásárlási feltételek, ÁSZF

A jelen ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) tartalmazza az aetr.hu online webáruház (továbbiakban: webáruház/szolgáltatás) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Felhasználó/olvasó/megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a webáruházra és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

Elfogadja, hogy egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja.

A rendszer URL címe: aetr.hu (belépési oldal)

Az oldal üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: Kuzma Ferenc EV.
Székhely címe: 1041. Budapest, Istvántelki út 58.
Tel.: (70) 391-2885
Cégjegyzékszám: 67000540479123101
Nyilvántartást vezető szerv: Cégbíróság
Adószám: 67000540-1-41
Nyilvántartási szám: 42177086
Bankszámlaszám : (OTP Bank) 11773047-10648784

Ügyfélszolgálat adatai:
Cím: 1041. Budapest, Istvántelki út 58.
Telefon: (70) 391-2885 (normál díjszabású)
E-mail: info@aetr.hu
Nyitva tartása: H-P: 9:00 – 18:00

1. Az általános szerződési feltételek elfogadása
A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a webáruház termékeit szolgáltató cég (fenti üzemeltető cég) és a felhasználó között.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a webáruház szolgáltatásait. Nem léphet be és nem küldhet megrendelést sem.

2. A Szolgáltatás megrendelésének lépései
Ezzel kapcsolatos részleteket lásd az Útmutató menüponton belül a Vásárlási útmutató résznél a Vásárlás folyamata szakaszban leírtakat! (A Vásárlási útmutató megtekintéséhez kattints ide!)

3. Az adásvételi szerződés létrejötte
Ha a felhasználó megrendelést küld a Szolgáltató oldalán a webshopon keresztül, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés  megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

4. Nyelv
A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában, automatikusan tárolja azt. A felhasználó számára a Szolgáltató oldalára történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

5. A termékek lényeges tulajdonságai
Az egyes termékek lényeges tulajdonságait Felhasználó az adott termékek alatt/mellett elhelyezett leírásokból olvashatja el, vagy más módon, egyénileg utána olvashat más fórumokon is. Ezen kívül a Szolgáltató értékesítőjétől munkaidőben a megadott telefonszámok bármelyikén.

6. Árak
Szolgáltató az általa üzemeltetett webshopban közzéteszi aktuális árait. Valamennyi feltüntetett ár BRUTTÓ ár, az ÁFÁ-t már tartalmazza. Szolgáltatónak joga van az árváltoztatásra. Felhasználó a regisztráció napján érvényes árlista alapján kapja a terméket/szolgáltatást, vagy Szolgáltató értékesítőjével megállapodott áron. A kedvezmények és akciók határidőhöz kötöttek. A meghirdetett akció határidejének lejárata után NINCS lehetőség akciós áron megvásárolni a termékeket. Vevő ezzel kapcsolatos reklamációs igényéről lemond.

7. Fizetési módok
1. Személyesen készpénzben a Szolgáltató székhelyén vagy a vele leegyeztetett helyszínen számla ellenében.

2. Banki átutalással Szolgáltató által megadott bankszámlára. Minden fizetéssel kapcsolatos banki költség vevőt terheli. Ebben az esetben egy pdf formátumú díjbekérő számlát juttat el elektronikus módon (emailben) a Szolgáltató a Vásárlónak. (Kuzma Ferenc EV.
11773047-10648784) Az utalással javasolt megvárni a díjbekérő kiállítását! A vételár megérkezése után kerül kiszállításra a termék.

3. Utánvétellel. Az utánvétel költsége a vevőt terheli. Utánvétel a legtöbb esetben kártyával is fizethető.

4. Bankkártyás fizetéssel a SimplePay felületén (bármilyen elfogadott bankkártyával).

5. Átvételi pontokon (Packeta és Foxpost). A szállítás költsége a vevőt terheli. A legtöbb esetben bankkártyával is fizethető az átvevőhelyen.

8. Elállási jog gyakorlása
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül el lehet állni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az áru átvételével és/vagy szállításával kapcsolatban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett levelezési címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során banki átutalásos fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9. Panaszkezelés
Felhasználónak lehetősége van a szolgáltatással kapcsolatos hibákat, észrevételeket, panaszokat bejelenteni szolgáltató felé.
Panasz, hibabejelentés módja

Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen Szolgáltató munkatársa részére, aki köteles a kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti a szolgáltatással kapcsolatos hibát, panaszt Szolgáltatónak küldött levélben, vagy elektronikus levélben (info@aetr.hu).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba részletes leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

10. Mentett adatok
A Felhasználó személyes adataival kapcsolatos irányelveket az adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.11. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.12. Technikai korlátokA honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház/Oldal Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag Webáruház/Oldal Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Kuzma Ferenc EV.


Általános felelősség korlátozás

Webáruház/Oldal Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház/Oldal Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra – melyekkel kapcsolatban Webáruház/Oldal Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)


Kockázat

Webáruház/Oldal Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház/Oldal Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki – kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatunk, hogy Webáruház/Oldal Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatod!