Új Kormányrendelet – 2011 december 8-tól hatályos

 

A rendelet miértje, hatálya Kb. 10 napja írtam arról, hogy december 4-én megjelenhet az új Kormányrendelet - a Kormányrendelet a szabályozás hierarchiájában a legmagasabbak közé tartozik - a közúti fuvarozás és saját számlás szállítás témakörében, ami több ponton is változást fog jelenteni.

Amit vártunk, megtörtént. December 7-én megjent, és 8-ától hatályba is lépett az új rendelet, Orbán Viktor Miniszterelnök sk. aláírásával. Már a Magyar Közlönyben is olvasható.

Bár a rendelet december 8-tól hatályos (tehát, nagyon jó, ha tisztában vagy vele!!!), szerencsére egy pontja csak a jövő évben, azaz 2012. december 4-ével érvényes csak (a 7,5 tonna feletti saját számlás szállításra vonatkozó engedély kérelemmel kapcsolatos pont).

Nagyjából-egészében sikerült elolvasni a teljes jogszabályt, és néhány dolog már most látszik, ami eltérés az előzőektől. És noha a pontosabb jogértelmezés még várat magára, hiszen alaposan körbe kell járni minden pontját, és majd a gyakorlati alkalmazás később fog megtörténni, és a tapasztalatok ezután jönnek majd, ugyanakkor talán téged is érdekelhet, mik is ezek a főbb pontok.

Ha nem érdekel, zárd be az ablakot, de ha igen, akkor olvass tovább!Az új Kormányrendelet neve:

A Kormány 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról (Megjelent: M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 146. szám, letölthető innen)

A rendelet több ponton is változást jelent, ezek közül néhány:

 1. Szigorítja a "jó hírnevet", ami bár eddig is feltétel volt, most ezt jóval keményebben fogják érvényesíteni - így vissza is vonhatják az engedélyedet.
 2. Magyarországon kívüli fuvarozás feltételeinek szigorodása. Új engedélyek, illetve új fogalmak jelentek meg (pl. közúti árutovábbítási engedély kötelező a 3,5 tonna feletti áruszállítással kapcsolatban fuvarozás esetén, illetve 7,5 tonnát meghaladó saját számlás szállítás esetén kötelező a közúti áruszállítási igazolvány igénylése a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól, vagy saját számlás autóbuszos szállításhoz közúti személyszállítási igazolvány szükséges, stb.).
 3. Személyszállítás esetén újra kötelező az Utaslista.
 4. Jelentős módosítások a 88/89-es rendeletben, melyben sok pont hatályát veszti, és ez a rendelet veszi át.
 5. Bírság jár a hiányzó Utaslistáért
 6. A pihenőidők és/vagy vezetési idők megszegéséért felfüggeszthetik vagy visszavonhatják a fuvarozói engedélyt, ugyanígy az engedély nélküli fuvarozásért is - legalább 2 évre, de legfeljebb 5 évre!

 

 


 

De előtte még egy másik rendelet, mely ugyanazon a napon lépett életbe

Ugyanezen a napon lett kihirdetve és december 8-tól hatályba lépett egy másik rendelet is a fuvarozás, szállítás területén, ami - mivel az új Korm. rendelet tartalmazza és szabályozza - hatályon kívül helyez néhány pontot, és az új Korm. rendeletben leírtak szerint kell alkalmazni, ezért mindenképpen érdemes tudni róla. Mivel egy rövid rendeletről van szó, ezért ezt egy az egyben közreadom.

 

A nemzeti fejlesztési miniszter 70/2011. (XII. 7.) NFM rendelete egyes közúti közlekedési szolgáltatásokkal összefüggő rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 1. és 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §   Hatályát veszti
a) a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeirõl szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet,
b) a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet, valamint
c) az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet.

2. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §   Ez a rendelet – a közúti árutovábbítási, saját számlás áruszállítási, valamint autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységrõl szóló kormányrendelettel együtt – 
a) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint 
c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

 

 


 

A 7,5 tonna feletti saját számlás szállítás engedélyköteles lesz ezután!

A rendelet miértje, hatálya

Az új rendelet VI. Fejezete, melynek címe A SAJÁT SZÁMLÁS KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS AZ AUTÓBUSSZAL VÉGZETT SAJÁT SZÁMLÁS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS leírja, hogy (többek között, néhány pont):

29. §  A 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű teherjárművel saját számlás közúti áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal végezhető.

30. §  Autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető.

31. §  (1) A közúti áruszállítási igazolványt és a közúti személyszállítási igazolványt (a továbbiakban együtt: igazolvány) – járművenként két példányban, kérelemre – a közlekedési hatóság adja ki.

...

(4) Az igazolványt a közlekedési hatóság a kérelemben meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre adja ki, az üzemeltető nevére és a jármű rendszámára szólóan, kettő példányban. Az igazolvány egyik példányát az üzemeltető székhelyén kell őrizni, a másik példányt – a szállítási tevékenység közben– a járművön kell tartani.

...

32. §  (1) A közlekedési hatóság a közúti áruszállítási igazolványt, illetve a közúti személyszállítási igazolványt – ha a tevékenység végzésére jogosult több igazolvánnyal rendelkezik, az összes igazolványt – legalább kettő évre, legfeljebb öt évre visszavonja, ha a tevékenységet végző

(a) súlyosan és ismételten megsérti a járművek műszaki és biztonsági követelményeire, vagy a járművezetők személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, vagy
(b) közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységet végez, anélkül, hogy erre jogosult lenne.

(2) Az üzemeltető az igazolvány visszavonásának idõtartama alatt újabb igazolványt nem kaphat.


A saját számlás szállítás esetén eddig nem volt kötelező semmilyen igazolvány, csak a saját számlás jelleget kellett igazolni. 7,5 tonna alatt ez most is így van, de az új Kormányrendelet a 7,5 tonna feletti járművek esetén - lényegében - előírja ezen igazolvány megfelelő példányban történő kiváltását a közlekedési hatóságnál, valamint ennek használatát.

Szerencsére a rendelet ezen pontja csak 2012. december 4-től lép hatályba, így lényegében mindenkinek nagyjából 1 éve van arra, hogy ezt megcsinálja.

 

 


 

Újra kötelező az Utaslista személyszállítás esetén

A probléma a szigorítással van

Nyilvánvalóan ennél sokkal több minden olvasható a rendeletben, de ez az egy pont egy olyan változás, amit a személyszállístásban dolgozóknak nagyon is érdemes tudniuk.

Ezt pedig a rendelet II. Fejezet 22. §-ának (8) bekezdése tartalmazza, miszerint:

(8) A Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet által végzett különcélú menetrend szerinti személyszállításnál, valamint különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi.

Az Utaslista hiánya 50 ezer forintos bírságot von maga után.

Természetesen a fuvarlevél és az autóbusz-menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül és eseményszerűen kell vezetni. Továbbá, a felhasznált vagy rontott fuvarlevelet, illetve autóbusz-menetlevelet sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni.

 

 


 

Több dolog is változik az 1988/89-es MT-rendeletben, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló rendeletben


Ezeket a pontokat nem írom le, részletesen a jogszabály IX: Fejezetének 39-es és 40-es §-a írja le.

 

 


 

A vezetési és pihenőidők megszegéséért felfüggeszthetik vagy visszavonhatják a vállalkozás engedélyét!

A vezetési és pihenőidők megszegéséért felfüggeszthetik vagy visszavonhatják a vállalkozás engedélyét!Korábban is érvényes volt, de nem igazán alkalmazták, eltekintve egy-két kivételtől, viszont ez a rendelet jobban kiemeli ezt a pontot.

Ennek a paragrafusnak a lényege, hogy ha nem tartod be a vezetési időket, pihenőidőket, akkor annak mértékben, hogy ez a megszegés milyen súlyos, pár hónapig vagy pár évig búcsút inthetsz a fuvarozásnak! Jó, ha teljesen tisztában vagy ezzel, ezért teljes egészében idézem is a jogszabály idevonatkozó részét. 

17. §

(1) A közlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt az 1071/2009/EK rendelet 13. cikkében foglalt esetekben, továbbá a (2) – (4) bekezdésekben meghatározott esetekben korlátozza, felfüggeszti, illetve a tevékenységi engedélyt (az engedélykivonatokkal együtt) visszavonja.

(2) A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet által üzemeltethető járművek számát – az érintett engedélykivonatok bevonása mellett – arányosan korlátozza, ha a gazdálkodó szervezetnél a pénzügyi követelmények már nem minden jármű tekintetében teljesülnek.

(3) A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezetnek a tevékenységi engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt) legalább három hónapra, de legfeljebb egy évre felfüggesztheti – az 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletében, valamint a (4) bekezdésben foglalt esetekben visszavonja – ha a gazdálkodó szervezet

a) az engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenységet végez, illetve
b) a járművezető személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére, a teherjármű illetve az
autóbusz műszaki, biztonsági, környezetvédelmi vagy egyéb követelményeire, a szállítás feltételeire, az árutovábbítási illetve személyszállítási közösségi engedély hiteles másolatainak, az ellenőrzési okmányoknak a használatára vagy az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásokat megsérti.

(4) A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet tevékenységi engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt) visszavonja

a) az 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletében megjelölt bármely jogsértés elkövetése esetén,
b) ha az engedély kiadásához valótlan adatokat szolgáltattak,

c) ha a gazdálkodó szervezet nemzetközi forgalomban ismétlődően jogosulatlantevékenységet végez,
d) ha a gazdálkodó szervezet súlyosan és ismételten megsérti a járművezető személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére vonatkozó szakmai előírásokat,
e) ha a gazdálkodó szervezet kabotázs esetén súlyosan és ismételten megsérti a fogadótagállam rendelkezéseit, és ezért külföldi hatóság a nemzetközi forgalomból való kitiltását kezdeményezi,
f) ha a gazdálkodó szervezet az engedélyezett tevékenységet tartósan – legalább 6 hónapon át – nem gyakorolja, anélkül, hogy a szüneteltetést a közlekedési hatóságnak megfelelő indokkal bejelentette volna,
g) ha a gazdálkodó szervezet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) megállapítása szerint a piaci magatartás-normákat megsérti, illetve
h) ha a gazdálkodó szervezet ismételten olyan személyszállítási tevékenységet végez, amelyre az engedélye nem jogosítja.

(5) Az eljáró közlekedési hatóság a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási tevékenységet is érintő felfüggesztő vagy visszavonó határozatát tájékoztatás céljából – a szakmai irányító közlekedési hatóság útján – megküldi a közlekedésért felelős miniszternek, valamint az érintett gazdálkodó szervezetnél az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetnek, továbbá helyi közlekedést érintő esetben az illetékes önkormányzatnak is.

 

 


 Vagyis, december 7-től elmondható, hogy:

 1. Még több dologra kell odafigyelned, mint eddig.
 2. A vezetési idők és pihenőidők megfelelő ismerete és betartása, valamint ennek megfelelő értelmezése és adaptálása bármilyen típusú vállalkozás estén kiemelt fontosságú lesz, mivel
 3. nem csak pénzbírság lesz kiszabható, hiszen a "bírságrendelet" továbbra is érvényben van, hanem még a fuvarozói tevékenységedet is felfüggeszthetik vagy visszavonhatják, akár évekre!

Tehát, az eddig sem épp rózsás helyzet csak tovább keményedik. Természetesen, még nekünk is jobban át kell rágnunk magunkat az új rendeleten, és ahogy információink lesznek a rendelet alkalmazásával kapcsolatban (akár negatív élmény, akár pozitív), olvasóimat tájékoztatom erről.

Ugyanakkor tényleg szeretném kihangsúlyozni, hogy naponta találkozunk több százezres bírságokkal (pénteken egy 800 ezres, ma sajnos egy 400 ezressel, amit talán még lehet kezelni), amelyek 99%-át egy kis ismerettel elkerülhették volna. Fogalmam sincs, hogy miből fizetik ki ezeket!

Próbálunk segíteni továbbra is, de az az igazság, hogy ez leginkább rajtad múlik. Itt vannak azok az anyagok, amik jelentősen segíthetnek neked abban, hogy NE kapj bírságokat vagy megelőzd ezeket vagy mérsékeld őket. Mi annál többet nem nagyon tehetünk, mint hogy biztosítjuk ezeket számodra.

A többi rajtad áll...

Az én javaslatom EZ...

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak könyv + CDTanuld meg, hogyan közlekedj bírságmentesen, hogy NE legyen szükséged a fentiekre! Azért ez mégiscsak olcsóbb és sokkal kevesebb macerával jár!

Tanuld meg, hogyan készülj fel a telephelyi ellenőrzésekre!

Tanuld meg, milyen speciális ismeretekre van szükséged a járművezetők munkaügyét illetően!

Értelmezd megfelelően a jogszabályokat! Jó, ha tudod, mi mit jelent, hogyan értelmezd és alkalmazd! Sok dolog van, ami zűrzavaros.

Több évnyi tapasztalat alapján megírt könyv, mely sok száz kérdésedre ad választ! Ne habozz megrendelni a saját példányodat!
Miért kell rendelkezned ezzel a könyvvel?

Miért feltétlenül ajánlott, hogy beszerezd a saját példányodat ebből a könyvből?

 • mert referencia mű, aminek ott kell lennie nálad a jármű csomagtartójában vagy a szélvédő alatt, hogy kéznél legyen;
 • mert ha most kezded a szakmát, akkor az AETR és a munkaügy területén nem találsz ennél jobb művet, ami ennyire jól megalapozna
 • mert ha már "régi motoros vagy", akkor is hallhatsz kollégáktól vagy ellenőröktől is olyan dolgokat, amiktől égnek állhat a hajad; ez a könyv tisztába teszi ezeket a félreértéseket, kivesézve a jogszabályi pontokat;
 • mert a legtöbb dolog, amiért bírságolnak, kifejtésre kerül a könyvben, a jogszabály "védőleplébe bugyolálva"; tehát, nem csak választ kapsz rá, hanem magát a jogszabályi részt is mellétesszük, ami azért fontos, mert így bátran hivatkozhatsz az érintett jogszabályra az ellenőrzés során;
 • mert "tudsz mihez nyúlni", tudsz mire hivatkozni, ha bajba kerülsz vagy valamiért elbizonytalanodsz.

 

AETR emberi nyelven!

 

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknakMiért jó, ha sietsz?

A könyvből 500 darabot lehet vásárolni, de 4 hét alatt már 300 elfogyott belőle! Tehát, jó ha sietsz, mielőtt elfogy! A bírság UTÁN már sokszor késő! És most még BÓNUSZT is kapsz a könyv mellé!

 • felteheted a 3 legégetőbb kérdésedet, ami a leginkább foglalkoztatja a vállalkozásodat, amire a leginkább szeretnél választ kapni, ami már régóta olyan kérdésként él benned, amit senki nem tudott számodra érdemi módon megválaszolni: mi ezeket megválaszoljuk;
 • beküldheted 3 "leggázosabb" korongodat, amiről úgy gondolod, "ezzel nagyon nem tudok mit kezdeni", és szeretnéd, ha elmondanánk róla a véleményünket; szeretnéd, hogy megtudd, mik voltak a hibák ezeken a korongokon, de nem igazán tudod: mi megválaszoljuk ezt is;
 • a már létező AETR "fegyverarzenált", amiből sok százat vásároltatok az elmúlt hónapban, 20%-os kedvezménnyel vásárolhatod meg a könyv mellé, így, ha lemaradtál valamiről, akkor ezáltal módodban áll kiegészítened a könyvtáradat; (egyszerűen olyan átfogó ez a témakör, hogy noha vannak átfedések az egyes anyagok között, mégis, mindegyik anyag egy kicsit más szemszögből világítja meg a dolgokat); nem csak most teheted ezt meg, hanem bármikor a jövőben, ha úgy döntesz, hogy ezeket szeretnéd birtokolni;

Mennyiségi kedvezmény: minimum 5 példány esetén 10%, (egészen 9 példányig), 10 példány esetén 15% kedvezményt kapsz könyvenként. Ennek feltétele, hogy a vásárlás EGYSZERRE történjen. A mennyiségi kedvezmény csak a könyvekre vonatkozik, az egyéb kiadványokra nem. A mennyiségi kedvezmény itt nem kerül feltüntetésre, de a számlán ezt már érvényesítjük!

 

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknakKépek a könyvről...

(Az adott képre kattintva új ablakban megnyílik a kép nagy méretben, így akár bele is olvashatsz a könyvbe...)

 

Megérkeztek a könyvek
Megérkeztek a könyvek

Kicsomagolt könyvek
Kicsomagolt könyvek

Kicsomagolt könyvek
Kicsomagolt könyvek - 2

Borítékok a könyvhöz
Borítékok a könyvhöz

A könyv
A könyv

CD-k a könyvekhez
CD-k a könyvekhez

Előzetes megrendelések
Előzetes megrendelések

Napi könyvpostázás
Napi könyvpostázás

Részlet a könyvből - 1
Részlet a könyvből - 1

Részlet a könyvből - 2
Részlet a könyvből - 2

Részlet a könyvből - 3
Részlet a könyvből - 3

Részlet a könyvből - 4
Részlet a könyvből - 4


 

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknakAZONNAL KÉREM a saját példányomat!

 

AZONNAL igényt tartok a saját példányomra/példányaimra + kérem a BÓNUSZOKAT (ahogy fentebb olvashattam)!

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak könyv

A könyv mellé egy CD-t is kiadtunk, ami nagyon hasznos kiadványként használható, mivel a CD-n a könyv még könnyebb megértésével kapcsolatban hallhatsz hasznos információkat. Kiegészíti a könyvet, példákon keresztül adva még nagyobb megértést és további magyarázatokkal szolgál az egyes fejezetekhez, kiemelve a leglénygesebb pontokat, amikre okvetlenül figyelned kell, többek között az alábbi témákban:
 • Saját számlás szállítás buktatói: mi az, mi nem az (pl. egy tüzép KÉTFÉLE tevékenységgel bírhat: szállítás és fuvarozás is).
 • Mit tegyél, ha a pihenőidődet töltöd, és ellenőriznek? Mi a helyzet ekkor? Mi a teendő?
 • Elvihet-e az ellenőr ellenőrzés céljából?
 • Ellenőrizhetnek-e újra azért, amiért már egyszer ellenőriztek? Bírságolhatnak-e azért, amiért egyszer már szankcionáltak?
 • Mit jelent ténylegesen a MEGFELELŐ korongkitöltés és használat, beleértve a korong elejét és hátulját is?
 • Mi a menete a másik járműbe történő átszállás esetén? A korong cserék és váratlan helyzetek esete?
 • Járművezetői kötelességek - fontos információk!
 • Nehézségek, problémák, mizériák a pihenőidők megfelelő igazolásával kapcsolatban. A helytelen igazolás veszélyei.
 • Négykezes járatok: ellentmondások, félreértések, rossz értelmezések
 • A jogszabályok a MEGRENDELŐKRE, UTAZÁSSZERVEZŐKRE is vonatkoznak!
 • A mentesség megfelelő értelmezése, használata, buktatói - mire figyelj oda? Mi az az ALAPVETŐ dolog, amit mindenképpen tudnod kell?
 • Az utazó munkaválallók munkaideje - speciális törvényi vonatkozások értelmezése. Miért nem elég a Munka Törvénykönyve?
 • A lehetetlent eltöröltük! Megfelelhetsz az ellenőrzéseken!

 

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak könyv 8.500,- ft + 5% Áfa áron megrendelő űrlap, valamint kiegészítő megrendelő az egyéb AETR anyagokra!

 

 

AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak könyv

4 hét alatt több, mint 300 darab elfogyott! Kattints ide, hogy lásd, rendelhetsz-e még belőle!

Ha igen, add le rendelésed MOST!

Ez egy rendkívül értékes befektetés, mellyel a biztonságodat, és a bírságra költendő pénzedet válthatod meg!

(Megjegyzés: az adatokat minden reggel aktualizáljuk, frissítjük.)

 

Figyelem! Ha bármikor elakadsz a rendelés során, vagy valamit nem értesz, nehézségbe ütközik az űrlap kitöltése, akkor hívd a 06-70/379-4957-es telefonszámot! Kolléganőnk eligazít.

 

 

Megszerzem
Ügyintéző adatai:
Neve:
E-mail címe:
Telefonszáma:

Postázási cím:
Vevő neve:
Irányítószám:
Város:
Utca/házszám:
AETR és munkaügy a gyakorlatban fuvarozóknak könyv + CD
Számlázási cím:
ugyanaz, mint a postázási cím
Neve:
Irányítószám:
Város:
Utca/házszám:

Fizetés módja:
Kérem Termék neve Ára Áfa Darab Bruttó ár
  8 500 Ft 5%
0
  390 Ft 27%
0

 

További fegyverarzenál

 

A "fegyverarzenál" további jól bevált anyagai. Ha nincsenek meg, akkor javasoljuk ezeket is, hogy "teljes legyen a könyvtárad". Figyelem! Ezen az akciós áron csakis akkor juthatsz hozzájuk, ha a könyvet is megvásárolod! Ha az adott tétel piros szövegére kattintasz, akkor egy rövid leírás jön fel azzal az anyaggal kapcsolatban.

 

Kérem Termék neve Ára Áfa Darab Bruttó ár
  1 900 Ft 27%
0
  1 900 Ft 27%
0
  1 300 Ft 27%
0
  2 300 Ft 27%
0
  1 600 Ft 27%
0
  7 900 Ft 27%
0
  8 900 Ft 27%
0
  17 700 Ft 27%
0
 
 Összesen:
0